Kategorier
Jobb

Tuff vecka…

Mental styrka är något man bygger upp…

Det är inget man föds med, det är omständigheterna runt oss som bygger oss människor. Veckan som gått har varit…riktigt dålig och riktigt bra, där ord som förlåt varit viktigt för mig. Det är inte värt att förlora någon för att ha rätt. Inte om personen i fråga betyder mycket för dig. Vad spelar det för roll vem som har rätt egentligen? Alla har olika åsikter, vilket är underbart! Tänk om alla tyckte lika, vad tråkigt det skulle vara! Förlåt är ett av de vackraste orden som finns ❤ Använd det ofta! En dag kan det vara för sent…

Jobbet har gått fantastiskt den senaste veckan. Projektet Mitt liv, mitt beslut, går framåt och vi tar mark både inom filmen Ormens Tunga och varumärkesbyggnad på olika sätt. Jag hoppas också att jag lokaliserat organisationen vi ska samarbeta med och som blir mottagare av våra ekonomiska medel samt den marknadsföring som planeras för att nå ut! Och nå ut kommer vi att göra… Alla väntar nu på att vi ska trycka på knappen, vilket inte är långt borta, men snart så… Tacksam!

Igår hände dock något som fick världen att snurra igen, på ett negativt sätt. Något gammalt som jag inbillade mig hade krupit tillbaka under stenen han kom ifrån är nu tillbaka. Jag visste att det skulle ske, vi var alla förberedda på det, men det blir en lika stor käftsmäll när det väl sker. För ett ögonblick faller världen samman, för att idag vakna starkare och mer fokuserad än någonsin!! Ingen kvinna ska behöva gå igenom det jag gjort och jag kommer slå mig blodig för kampen om kvinnans rätt till sina egna beslut och sitt eget liv!

Being-Strong-Quotes-Krexy1

 

Trots gårdagens jobbiga avslut på veckan och trots en natt utan sömn så tog jag mig till jobbet för att fortsätta med det jag brinner för. Nu är däremot ögonen både grusiga och trötta, men jag ser fram emot morgondagens möte gällande varumärkesbyggnad, paketering och produktutveckling för vårt stora, och extremt viktiga arbete för kvinnor!

Bara för att det passar just idag, så lägger jag här upp FN:s Kvinnokonvention, något som inte alla vet vad det är, men som under våren kommer att lyftas! Sov gott alla fina människor och vänner. Tack för att ni finns och stöttar oss i vårt arbete för att skapa tryggare förutsättningar för flickor och kvinnor! ❤

Artikel 1 – Definition av diskriminering
Diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Artikel 2 – Skyldighet att avskaffa diskriminering av kvinnor
De stater som har anslutit sig till Kvinnokonventionen, konventionsstaterna, är skyldiga att avskaffa all diskriminering av kvinnor samt vidta lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Principen om jämställdhet ska införas i den nationella lagstiftningen.

Artikel 3 – Utveckling och framsteg
Konventionsstaterna skall på alla områden vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa full utveckling och framsteg för kvinnorna. Kvinnor och män ska på samma villkor få ha och utöva de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Artikel 4 – Tillfälliga åtgärder för att uppnå jämställdhet
För att påskynda faktisk jämställdhet kan konventionsstaterna använda sig av tillfälliga åtgärder såsom kvotering och positiv särbehandling tills jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling har uppnåtts.

Artikel 5 – Stereotypa roller
Konventionsstaterna ska på alla sätt motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig på att det ena könet är underlägset eller på stelnade könsroller. Familjeutbildningen ska erkänna att kvinnor och män har gemensamt ansvar för sina barns uppfostran och utveckling.

Artikel 6 – Prostitution och handel med kvinnor
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution.

Artikel 7 – Politiskt och offentligt liv
Kvinnor ska på lika villkor som män få delta i landets politiska och offentliga liv genom att bland annat vara valbara och ha rösträtt.

Artikel 8 – Internationellt arbete
Kvinnor ska på samma villkor som män tillförsäkras möjligheten att företräda sina regeringar på internationell nivå och att delta i arbetet i internationella organisationer.

Artikel 9 – Medborgarskap
Kvinnor ska ges samma rätt som män att förvärva, byta eller behålla sitt medborgarskap. Kvinnor ska vidare också ha samma rättigheter som män i fråga om deras barns medborgarskap.

Artikel 10 – Utbildning
Kvinnor ska utan att diskrimineras garanteras samma rättigheter som män när det gäller utbildning, samma kvalitet på utbildning och samma möjligheter till stipendier och studiemedel som män. Läroplaner och skolböcker ska inte innehålla stelnade könsroller.

Artikel 11 – Arbetsmarknaden
Konventionsstaterna ska se till att kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden  särskilt när det gäller anställning, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner och arbetarskydd. Diskriminering av kvinnor på grund av äktenskap, graviditet eller moderskap ska förbjudas. Staterna ska även främja barnomsorg för att möjliggöra för föräldrar att förena familjeliv med yrkesansvar.

 

Artikel 12 – Hälsovård
Konventionsstaterna ska säkerställa att kvinnor och män har samma tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive familjeplanering. Konventionsstaterna ska också garantera kvinnor lämplig vård vid graviditet, förlossning och amning.

Artikel 13 – Sociala och ekonomiska förmåner
Kvinnor ska garanteras samma rättigheter som män inom samhällslivet och det ekonomiska livet. Detta gäller särskilt rätten till familjeförmåner, banklån och andra former av kredit liksom rätten att delta i fritidsverksamhet, idrott och i kulturlivet i alla dess former.

Artikel 14 – Landsbygdens kvinnor
Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i konventionen även tillämpas på kvinnor på landsbygden och att de ska få delta i och dra fördel av landsbygdens utveckling. Det är viktigt att se till att dessa kvinnor också har tillgång till hälso- och sjukvård, praktisk och teoretisk utbildning, arbete, kredit och tillfredsställande levnadsförhållanden.

Artikel 15 – Likhet inför lagen
Kvinnor och män ska vara lika inför lagen och ska behandlas lika inför domstol. Kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå avtal, att förvalta egendom och att resa.

Artikel 16 – Äktenskap och familjeliv
Kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå äktenskap av egen fri vilja och lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet, vid eventuell skilsmässa och som föräldrar. Dessutom ska konventionsstaterna säkerställa att kvinnor och män har lika rätt att bestämma om familjeplanering och lika rättigheter i fråga om ägande och förvaltande av egendom.

10006596_10152403536048628_4401232774281236140_n

Nu tar vi nästa steg och nästa, ända tills vi uppnått målet! Nu kör vi 🙂